Zwolnienie ze składek ZUS przedsiębiorców.


W dniu wczorajszym (26.04.2020 r.) pojawił się projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. 

Na bieżąco zapoznajemy się z proponowanymi przez rząd zmianami (akt ten ma 170 stron). O najważniejszych będziemy Was bieżąco informować.

Co zatem przewiduje m.in projekt?

Z punktu widzenia firm jednoosobowych oraz małych firm zatrudniających do 9 osób ubezpieczonych, istotnym jest zwolnienie ich z płacenia składek zarówno na ubezpieczenia społeczne, jak na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz na ubezpieczenia zdrowotne, przez okres 3 miesięcy. 

Warunkiem umożliwiającym zwolnienie z ww. składek jest prowadzenie działalności gospodarczej przed dniem 1 lutego 2020 r. 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą i opłacających składki za siebie, zwolnienie z tytułu składek będzie przysługiwać, jeśli przychód w danym miesiącu z prowadzonej działalności nie był wyższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2020 r. 

Zwolnienie ze składek będzie obejmować 3 miesiące (marzec, kwiecień, maj), co oznacza, że składki nie będą płacone od kwietnia do czerwca 2020 r. Zwolnienie ze składek będzie odbywać się w trybie umorzenia. 

Okres tych 3 miesięcy będzie uwzględniony w prawie do renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinnej oraz w wysokości przyszłej emerytury, gdyż składki zostaną zewidencjonowane na kontach ubezpieczonych. 

W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu i w marcu 2020 r. opłaciły składkę na ubezpieczenie chorobowe, przyjęto zasadę ciągłości tego ubezpieczenia, ze względu na zwolnienie z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne. Oznacza to, że osoby te zachowają prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego w przypadku zaistnienia określonego ryzyka (choroba, opieka nad dzieckiem). 

Analogicznie jak przy ubezpieczeniu chorobowym, zasadę ciągłości proponuje się również zastosować w przypadku zwolnienia ze składek na ubezpieczenia zdrowotne. 

Źródło:
- projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.