"Zakaz przemieszczania się”


Z dniem dzisiejszym (25.03.2020) weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia, zmieniające rozporządzenie w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. 

Każdy z Nas zadaje sobie pytanie, z czym to de facto się wiąże? W powszechnym obiegu pojawia się bowiem szereg niesprawdzonych informacji, które po weryfikacji okazują się nieprawdziwe. Dlatego przekazane obecnie dane opieramy na treści rozporządzenia.

W okresie od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 11 kwietnia 2020 r. wprowadza się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej zakaz przemieszczania się osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się danej osoby w celu: 

A) wykonywania czynności zawodowych lub zadań służbowych, lub pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 
B)zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1950 i 2128), a jeżeli osoba przemieszczająca się pozo- staje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych; 
C) wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu; 
sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych.

Obostrzenie nie dotyczy więc:
- Wykonywania pracy i dojazdów z tym związanych. Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub pracownikiem, możesz dojechać do swojej pracy i wykonywać obowiązki związanej z prowadzeniem działalności gospodarczej bądź zawodowej, w tym możesz dokonać zakupu niezbędnych towarów lub usług.
- Wolontariatu. Jeśli pomagasz w walce z koronawirusem, w tym pomagasz potrzebującym przebywającym na kwarantannie lub osobom, które nie powinny wychodzić z domu, możesz się przemieszczać w ramach tej działalności.
- Załatwiania spraw niezbędnych do życia codziennego. Możesz się przemieszczać w celu dokonania zakupów, wizyty u lekarza, opieki nad bliskimi, wyprowadzić psa itp.. Wydaje się także, że do niezbędnych potrzeb można zaliczyć także jednorazowe wyjście w celach sportowych. Oczywiście katalog spraw niezbędnych nie jest sprecyzowany i może podlegać subiektywnej ocenie organów nadzoru.

Niezależnie od zakazów, ograniczeń, sankcji itp. (czy one są czy ich nie ma) zachęcamy (o ile to oczywiście możliwe) do ograniczenia wyjść z domu. Szczególnie dlatego byśmy mogli jak najszybciej wrócić do porządku dziennego, znanego nam jeszcze sprzed paru miesięcy.. 

Jednocześnie absolutnie trzymamy kciuki i wspieramy przedsiębiorców bądź pracowników, którzy muszą wyjść z domu by móc jakkolwiek zarabiać na siebie i rodzinę w dobie tego kryzysu.