Świadczenie postojowe jako jedno z propozycji "tarczy"

jak stworzyć startup


Jednorazowe, nieoskładkowane i nieopodatkowane świadczenie w kwocie 2080 zł (80 % minimalnego wynagrodzenia w 2020 r.) - to jedno z rozwiązań, które przewiduje tzw. tarcza antykryzysowa w ramach pomocy przedsiębiorcom. Kto może się ubiegać, jakie czynności należy przedsięwziąć i jakie warunki spełnić, by pieniądze otrzymać? O tym poniżej.

1. Komu przysługuje? 

Świadczenie przestojowe przysługuje osobie:

  1. prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców lub innych przepisów szczególnych,
  2. wykonującej umowę agencyjną, umowę zlecenia, inną umowę o świadczenie usług, do której zgodnie z ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowę o dzieło, zwane dalej „umową cywilnoprawną”

2. W jakim przypadku?

Świadczenie postojowe przysługuje, gdy w następstwie wystąpienia COVID-19 doszło do przestoju w prowadzeniu działalności, odpowiednio przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo przez zleceniodawcę lub zamawiającego, z którymi została zawarta umowa cywilnoprawna. 

2.1 Osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą

Prawo do świadczenia będzie przysługiwać osobie prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą z tytułu przestoju ekonomicznego (w następstwie wystąpienia zagrożenia epidemicznego), które:

  • trwało co najmniej 30 dni przed miesiącem, w którym składany jest wniosek o świadczenie,
  • pod warunkiem, że przychód w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o przyznanie świadczenia był niższy od 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r. (5 227 zł. x 300% = 15 681 zł.). 

Świadczenie będzie przysługiwać, jeśli osoby te:

  • rozpoczęły prowadzenie działalności przed 1 marca 2020 r. i,
  • nie zawiesiły działalności gospodarczej lub zawiesiły ją po 31 stycznia 2020 r.,
  • ich przychód z prowadzenia tej działalności w stosunku do poprzedniego miesiąca kalendarzowego uległ obniżeniu o co najmniej 15%.

Należy przy tym pamiętać, że wymogów, o których mowa powyżej nie stosuje się do osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą, do której mają zastosowanie przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego w formie karty podatkowej i która korzystała ze zwolnienia sprzedaży od podatku od towarów i usług na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106). Ponadto osobie takiej świadczenie przestojowe w kwocie niższej, bo w wysokości 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

2.2 Osoba wykonująca umowę cywilnoprawną (umowę zlecenie, dzieło)

Osobie wykonującej umowę cywilnoprawną świadczenie postojowe przysługuje jeżeli:

  • umowa cywilnoprawna została zawarta przed dniem 1 lutego 2020 r.,
  • przychód z umowy cywilnoprawnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe, nie był wyższy od 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Należy przy tym pamiętać, że w przypadku gdy suma przychodów z umów cywilnoprawnych w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskana w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym został złożony wniosek o świadczenie postojowe wynosi mniej niż 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w 2020 r. świadczenie postojowe przysługuje w wysokości sumy wynagrodzeń z tytułu wykonywania tych umów cywilnoprawnych.

3. Wniosek o przyznanie świadczenia przestojowego

Dla przyznania świadczenia przestojowego konieczne jest złożenie wniosku do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W przypadku osoby wykonującej umowę cywilnoprawną wniosek składany jest za pośrednictwem odpowiednio zleceniodawcy lub zamawiającego.

Składamy go do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.

Może być złożony w formie dokumentu papierowego albo elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wypłata świadczenia postojowego następuje w formie bezgotówkowej na wskazany rachunek płatniczy osoby uprawnionej prowadzony w kraju lub wydany w kraju instrument płatniczy w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych.

W razie odmowy prawa do świadczenia postojowego (następuje w drodze decyzji przysługuje nam odwołanie do właściwego sądu w terminie i według zasad określonych w kodeksie postępowania cywilnego dla postępowań w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych.